REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OKULAR OPTYK” MARTA ROMANOWICZ- PRZĄDKA

REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 26 LIPCA 2022 ROKU

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE „DEFINICJE”
 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.okularoptyk.pl (dalej zwany „Sklep internetowy”).  Właścicielem Sklepu internetowego jest Marta Romanowicz- Prządka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka, ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość, NIP: 9223073087, REGON: 522475710, adres do korespondencji: ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość, e-mail: okularoptyka@gmail.com, telefon do kontaktu: +48 608646640, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 4 lipca 2022 roku.
 2. Pojęcia użyte w przedmiotowym regulaminie oznaczają:
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: okularoptyk.pl przez Martę Romanowicz- Prządka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka, ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość;
 • Sprzedawca – oznacza Martę Romanowicz- Prządka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka, ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego;
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Towar/y– oznacza produkty prezentowane w sklepie internetowym- wyroby niemedyczne, w tym między innymi okulary przeciwsłoneczne, oprawki korekcyjne, soczewki okularowe zerówki do oprawek korekcyjnych itp.
 • Zamówienie – stanowi oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem przedmiotowego Sklepu internetowego.
 • Umowa sprzedaży – stanowi umowę sprzedaży, która została zawarta na odległość, na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie informacje, które są zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Konsumentów.
 1. W przypadku  dokonania przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego stronami umowy sprzedaży jest Klient oraz Marta Romanowicz- Prządka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka, ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość.
 2. Sprzedawca zastrzega, że dostępność prezentowanych na stronie internetowej sklepu internetowego towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem weekendów (każda sobota i niedziela każdego miesiąca) oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
 2. Kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 608646640 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta) oraz kontakt pisemny pod adresem e-mail: okularoptyka@gmail.com
 3. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie towary prezentowane na zdjęciach na stronie internetowej sklepu internetowego mają charakter orientacyjny i informacyjny, nie oddając rzeczywistych kolorów oraz wielkości prezentowanych towarów.
 4. Sklep internetowy OKULAR OPTYK prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca zastrzega i informuje Klienta, że złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego może być związane z obowiązkiem poniesienia kosztów połączenia z siecią internetową (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego OKULAR OPTYK jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych przeglądarki internetowej: a) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub b) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub c) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub d) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, e) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Zamówienie towaru lub towarów może być złożone tylko i wyłącznie przez osobę, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Składanie Zamówień na towary prezentowane  w Sklepie internetowym OKULAR OPTYK jest możliwe tylko w następujących przypadkach:

A] ZAKUPY PRZEZ REJESTRACJĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM- po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego OKULAR OPTYK;

bądź

B] „ZAKUP SZYBKI” BEZ REJESTRACJI- podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwa podmiotu w przypadku osoby prawnej) oraz danych adresowych (ulica, numer porządkowy budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), które umożliwią realizację i wysyłkę zamówienia.

 1. Sprzedawca wskazuje, że podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca  zastrzega jednak, że niepodanie danych przez Klienta, które są niezbędne do realizacji przyszłej umowy uniemożliwia realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 1. Akceptacja Regulaminu sklepu internetowego OKULAR OPTYK jest dobrowolna, ale niezbędna i całkowicie konieczna do dokonania zakupu towaru w Sklepie internetowym.
 2. By dokonać rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu internetowego OKULAR OPTYK wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój adres e-mail oraz hasło. Po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie internetowym OKULAR OPTYK. Kliknięcie w link aktywacyjny przeniesie Klienta na stronę logowania sklepu internetowego OKULAR OPTYK. Po zalogowaniu się do Sklepu internetowego Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie imienia, nazwiska, telefonu oraz adresu.
 3. Po dokonanej rejestracji zgodnej z w/w procedurą Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta. Korzystanie z konta przez Klienta w ramach Sklepu internetowego może nastąpić tylko i wyłącznie po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła „zakładka logowanie”.
 4. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy (dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niepełne), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 5. Klient może składać Zamówienia oraz dokonywać Rezerwacji przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00– 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Realizacja Zamówienia/Rezerwacji nastąpi w terminie 2-10 dni roboczych, zaś w przypadku zamówień hurtowych realizacja zamówienia/rezerwacji nastąpi każdorazowo po uzgodnieniu terminu przez Sprzedawcę z Klientem. 

III. ZAMÓWIENIA

 1. Przy zakupie przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się na swoje konto, składa zamówienie poprzez dodanie towaru oraz wyboru ilości towaru do koszyka [przycisk „Koszyk”]. Następnie Klient wskazuje sposób dostawy oraz dokonuje wyboru płatności za zamówione towary. Klient podaje wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), pełna nazwa podmiotu (w przypadku osoby prawnej), dane do wysyłki (adres do wysyłki), w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną – numeru NIP oraz ewentualnych uwag do zamówienia [pole „Uwagi do zamówienia”].
 2. Przy wyborze opcji „SZYBKI ZAKUP” bez rejestracji Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru oraz ilości towarów do koszyka [„KOSZYK”]. Następnie Klient wskazuje sposób dostawy oraz dokonuje wyboru płatności za zamówione towary. Klient podaje wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), pełna nazwa podmiotu (w przypadku osoby prawnej), dane do wysyłki (adres do wysyłki), w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną- numeru NIP oraz ewentualnych uwag do zamówienia [pole „Uwagi do zamówienia”].
 3. Po wpisaniu przez Klienta danych, o których mowa powyżej zostanie wyświetlone „Podsumowanie Zamówienia”, tj.: opis towaru (nazwa towaru), ilość zamówionych towarów, cena całkowita (uwzględniająca obowiązującą w chwili złożenia zamówienia stawkę VAT), rodzaj i koszty dostawy, dane klienta, adres klienta do wysyłki oraz dane do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną. Ponadto, Klientowi zostanie wyświetlona informacja prawna o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub braku takiego uprawnienia.
 4. Finalną częścią zakończenia złożenia zamówienia jest dokonanie przez Klienta wyboru opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz zaznaczenie przez Klienta pola z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego OKULAR OPTYK oraz potwierdzenia zapoznania się z przedmiotowym regulaminem. Sprzedawca zastrzega, że akceptacja regulaminu sklepu internetowego OKULAR OPTYK jest dobrowolna, jednak konieczna do złożenia Zamówienia.
 5. Potwierdzenie przez sklep internetowy złożonego zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta w formie wiadomości e-mail informacji zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z podsumowaniem złożonego zamówienia, tj. nazwą towaru, ilości zamówionych towarów, ceny całkowitej (uwzględniającej obowiązującą w chwili złożenia zamówienia stawkę VAT), wybrany przez Klienta rodzaj i koszt dostawy, dane klienta, adres klienta do wysyłki oraz dane do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną.
 6. Po przystąpieniu do realizacji zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o przebiegu i realizacji zamówienia. 
 1. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny prezentowanych w sklepie internetowym towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Cena prezentowanych towarów nie zawiera kosztów dostawy. Z chwilą wyboru formy dostawy towarów Klientowi zostanie wyświetlona całkowita wartość zamówienia „Całkowity koszt zakupu”.
 2. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie akcje promocyjne nie podlegają łączeniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia wszelkich akcji promocyjnych obejmujących cały lub częściowy asortyment oraz możliwość ich odwołania, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone z uwzględnieniem akcji promocyjnych zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami przeprowadzanej akcji promocyjnej.
 3. Sprzedawca wskazuje, że w sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności płatność za pobraniem, płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone z uwzględnieniem prezentowanej ceny zostaną zrealizowane zgodnie z prezentowaną ceną.
 1. PARAGONY I FAKTURY
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca załącza dowód zakupu towaru lub towarów.
 2. Faktura dokumentującą sprzedaż zwolnioną zostanie wystawiona i załączona do zrealizowanego zamówienia tylko wówczas gdy Klient zażąda jej wystawienia, po podaniu danych potrzebnych do jej wystawienia.
 1. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 2. Realizacja Zamówienia/Rezerwacji nastąpi w terminie 2-10 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku zamówień hurtowych realizacja zamówienia/rezerwacji nastąpi każdorazowo po uzgodnieniu terminu przez Sprzedawcę z Klientem.
 3. Możliwy jest odbiór osobisty zamówienia pod adresem ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość.
 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym towaru odbywa się zgodnie z wyborem Klienta, tj. poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską.
 3. Sprzedawca zastrzega, że realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie, że podanie danych uniemożliwiających kontakt z Klientem lub wysyłkę towarów, nieopłacenie towarów w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia będzie podstawą do odmowy realizacji złożonego zamówienia. 


VII. RĘKOJMIA (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie towary prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego na zdjęciach mają charakter orientacyjny i informacyjny, nie oddając rzeczywistych kolorów oraz wielkości prezentowanych towarów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 1. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość, OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 1. W reklamacji Klient dokonuje opisu niezgodności towaru z umową oraz wskazuje czy żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.
 2. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W/w termin rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone przez Konsumenta pisemnie i przesłane na adres: ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość, OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: okularoptyka@gmail.com
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Konsument ma obowiązek zwrotu nieuszkodzonego towaru na adres: ul. Wyszyńskiego 1, 22-400 Zamość, OKULAR OPTYK Marta Romanowicz- Prządka.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości Towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów zmodyfikowanych na życzenie Konsumenta.
 1. GWARANCJA JAKOŚCI
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 1. DANE OSOBOWE
 2. Zasady ochrony danych osobowych RODO zamieszczone są w Polityce Prywatności.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że każda zmiana regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie na stronie internetowej sklepu internetowego OKULAR OPTYK w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Klienta z przedmiotowymi zmianami. 
 5. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą starały się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie.
 6. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie, spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy do rozstrzygania sporów zgodnie z prawem polskim.
 7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany regulaminu sklepu internetowego wszelkie zamówienia złożone przed datą tychże zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lipca 2022 roku.
 9. Niniejszy regulamin stanowi utwór i chroniony jest prawami autorskimi. Nieuprawnione rozpowszechnianie regulaminu, nieuprawnione jego utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu jego rozpowszechniania jest zabronione.
Shopping Cart
Scroll to Top